Lääne-Nigula tuuleenergia eriplaneering

Kliimasoojenemise probleemist lähtuvalt on ülemaailmne ootus üha puhtamal energiatootmisel. Euroopa Liidu liikmesriigid on leppinud kokku pikaajalistes kliimaeesmärkides, millega iga riik võttis endale kohustuse liikuda puhtama ja süsinikuneutraalse tuleviku suunas, nii ka Eesti.

Selle järgi peab Eesti taastuvelektri toodang järgmise kümne aastaga vähemalt kahekordistuma ning tuuleenergia toodang peab olema vähemalt neli korda suurem kui täna.

Eestis ei ole tuuleenergia arendamiseks maismaal väga palju sobivaid alasid – kitsendused on seotud kas keskkonna- või riigikaitseliste piirangutega, tiheasustusaladega või on tuuleolud ebasoodsad. Eeltöö tulemusel leidsime, et Lääne-Nigula piirkonnas on tuulepargi arendamiseks eelduslikult sobivad tingimused.

Selle valguses käivitas Enefit Green suvel 2019 Lääne-Nigula vallas uue tuulepargiprojekti arendusprotsessi, et alustada keskkonnamõjude hindamist ning selgitada välja, kas ja kuhu täpsemalt on Lääne-Nigula valla territooriumil võimalik tuuleparki rajada.

Lähtume tuulepargiprojekti arendades põhimõttest teha kohaliku kogukonnaga igakülgset koostööd ning leiame, et kohalikud inimesed peavad saama kasu tuulepargi asumisest nende lähistel.

Projektist


Tuulepargi koosseis

 • tuulikud (17-30 tuulikut, maksimaalse tipukõrgusega kuni 290m)
 • ühendusteed ja kraavid
 • pargisisene 330 kV alajaam
 • pargisisene 33 kV elektrivõrk
 • tuulepargi ja põhivõrgu alajaama vaheline elektriühendus
 • 330 kV alajaam 330 kV põhivõrgu lähistel

Loen veel »

Kohalik kasu

Oleme välja töötanud omapoolse ettepaneku, kuidas kohalikku kogukonda ja tuulepargi lähipiirkonna majapidamisi võiks tulevikus toetada. Saatsime selle hiljuti ka Lääne-Nigula vallajuhtidele ja külaseltside esindajatele.

Risti tuulepargi näitel (21 tuulikut) tähendab see, et Enefit Green panustab kohalikku kogukonda 210 000 - 336 000 EUR/aastas (olenevalt, kui tootlik tuulik on), mis jaguneks kohaliku omavalitsuse ja otsetoetuste saajate vahel.

Loen veel »

Metsa raadamine

Metsa raadamiseks peetakse raiet, mida tehakse, et võimaldada maa kasutamist muul otstarbel kui metsa majandamiseks.

Raadatava ala ulatus Risti tuulepargi projekti 2500 ha suuruse arendusala puhul on meie tänasele parimale teadmisele toetuvalt 1,6-3,3% kogu arendusalast. Seega kogu raadatava ala jääb vahemikku 39-82 ha (sõltuvalt tuulikute arvust ja elektriühendusest).

Loen veel »

Tuulikute mõju

Tuulikute keskkonnamõju tekib eelkõige helist ja tuuliku laba pöörlemisest. Nende häiriv mõju ka kõige konservatiivsemate eelduste kohaselt üle kilomeetri ei ulatu.

Tervisemõjusid on korduvalt uuritud, kuid mõjusid ja seoseid tuulikute ning tervisemurede vahel ei ole tuvastatud. Ühtlasi ei ole seoses tuuleparkidega tuvastatud olulist keskkonnamõju suurimetajatele.

Loen veel »

KOV eriplaneering

Hetkel oleme käesolevas Lääne-Nigula tuulepargi arendusprojektis saanud valmis planeeringu väljatöötamiskavatsuse, mis koondab programmi, milliseid uuringuid eriplaneeringu esimeses etapis läbi viiakse. Selles said ka kõik Lääne-Nigula valla kohalikud elanikud kaasa rääkida ning teha oma ettepanekuid.

Loen veel »


Kontakt

Kui Teil on tuulepargi arendusprojekti osas küsimusi või soovite teemast arutada, siis pöörduge meie poole julgelt

Oliver Zereen

Oliver Zereen

Tuuleenergia arendusjuht


Tel +372 56 663 429

oliver.zereen@energia.ee

Huvitatud isikud seni

 • Keskkonnaministeerium
 • Maanteeamet
 • Veeteede Amet
 • Rahandusministeerium
 • Muinsuskaitseamet
 • Lääne Päästekeskus
 • Maaeluministeerium
 • Põllumajandusamet
 • Kaitseministeerium
 • Lennuamet
 • Eesti Keskkonnaühenduste Koda
 • Piirsalu Külaselts
 • Traperii OÜ
 • Raimo ja Kaja Rüütel
 • Risti Kogukonnakogu
 • Seljaküla elanike pöördumine
 • Keskkonnaamet
 • Mikk Lõhmus
 • Hiiumaa vallavalitsus
 • Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet
 • Risti osavallakogu
 • Martna osavallakogu
 • Kullamaa osavallakogu