Paika said põhimõtted Liivi lahe meretuulepargi elektriühenduste kavandamiseks

Paika said põhimõtted Liivi lahe meretuulepargi elektriühenduste kavandamiseks Selline vaade avaneks Enefit Greeni arendatavale Liivi meretuulepargile Jaagupi sadamast Pärnumaal.

Liivi lahe meretuulepargi elektriühenduste riigi eriplaneeringu lähteseisukohad ja selle elluviimisega kaasnevate mõjude hindamise programm on valmis. Koostatud dokument annab metoodilise aluse trassikoridoride alternatiivide visandamiseks ja edasiseks võrdlemiseks, mõjude strateegilise hindamise läbiviimiseks ning seeläbi lõplikuks asukoha valikuks.

„Oleme suutnud hoida planeeritud tempot ja saame joone alla tõmmata eriplaneeringu ettevalmistavale etapile ning liikuda nüüd juba konkreetsemalt edasi asukoha valiku suunas,“ sõnas Regionaal- ja põllumajandusministeeriumi eriplaneeringu koordinaator Anne Martin. „Avalikud arutelud on välja toonud inimeste soovid, aga ka hirmud seoses trassivalikutega. Näiteks on kohalikel ootus maakaablite kasutamiseks. Teisest küljest on väljendatud ebakindlust, kas planeeringuga kaasnevat ebasoodsat mõju kohalike jaoks piisavalt hüvitatakse. Kihnlased tõid lauale mure saare varustuskindluse pärast,“ nimetas Anne Martin. „Oleme avalikelt aruteludelt kõlama jäänud tagasiside läbi analüüsinud ja planeerimisdokumenti selle põhjal täiendanud ja täpsustanud.“

Enefit Greeni meretuuleenergia arendusjuht Karmo Kõrvek kommenteeris: „Kuigi 2030. aasta, mil meretuulepark võiks valmida, tundub mägede taga olevat, on meie jaoks väga oluline saada elektriühenduse trassivalikute mõjud hinnatud, leida olulistele keskkonnamõjudele leevendusmeetmed ja jõuda heas koostöös kogukonnaga sobivaima trassikoridori osas selgusele. Arusaadavalt on kohalikel omad mured, aga selge ja läbipaistev metoodika peaks andma kindluse, et jõuame igakülgselt kaalutud lahenduseni.“

Valminud riigi eriplaneeringu lähteseisukohad ja mõjude hindamise programm on suunisteks planeeringu edasisel koostamisel ning selle elluviimisega kaasnevate mõjude hindamisel. Dokument annab ülevaate üldistest põhimõtetest, millest planeerimisprotsessis ja planeeringu elluviimisel lähtuda. Lisaks koondab peamised lahendatavad ülesanded, asukohavaliku etapis tehtavad uuringud ning määratleb eeldatavad olulised ja asjakohased mõjud, mis elektriühenduste rajamisega kaasneda võivad.

Materjalid on leitavad: www.liivielekter.ee

Lisainfo:

Anne Martin
Regionaal- ja põllumajandusministeeriumi ruumilise planeerimise nõunik
+372 5802 3933
anne.martin@agri.ee

Karmo Kõrvek
Enefit Greeni meretuuleenergia arendusjuht
+372 5342 3015
karmo.korvek@enefitgreen.ee