Juhtimine

Meil on ambitsioon olla suunanäitajaks

Avatud ja koostööpõhine juhtimine viib meid eesmärkidele lähemale

Enefit Greeni juhatuse ja nõukogu ühiseks ambitsiooniks on juhtida ettevõtet nii, et see oleks heaks eeskujuks teistele ettevõtetele. Seda nii strateegilise selguse, heade juhtimistavade, efektiivse tegevuse ja majandustulemuste kui ka eduka koostöö poolest kõikide sihtrühmadega.

Õiglane ja hooliv toimimine on meie juhtimispõhimõtete aluseks


Vastutustundlik juhtimine

Järgime ettevõtte juhtimisel kõiki meie tegevust puudutavaid õigusakte ja Enefit Greeni sisest reeglistikku. Samuti rakendame tunnustatud ja rahvusvahelisi standardeid nagu ISO.

Eesti Energia tütarettevõttena jagame kontserni visiooni ja väärtuseid. Mitmes valdkonnas oleme otsustanud rakendada Eesti Energias kinnitatud põhimõtteid, et vältida nende dubleerivat kehtestamist.


Eetikakoodeks »
Eetikakoodeks partneritele »
Keskkonnapoliitika »
Töötervishoiu ja tööohutuse põhimõtted »
Kliendiandemete töötlemine »
Maa kasutamise põhimõtted »
Juhtimise korraldamise põhimõtted »
Enefit Green AS juhatuse tasustamise põhimõtted »
Enefit Green juhtimissüsteemi sertifikaat ISO ISO 9001:2015 (PDF) »
Enefit Green juhtimissüsteemi sertifikaat ISO 14001:2015 (PDF) »
Enefit Green juhtimissüsteemi sertifikaat ISO 45001:2018 (PDF) »

Ohust ja ebaeetilisest käitumisest on võimalik anda teada

Ebaseaduslikust, ebaeetilisest ja/või petturlikust käitumisest on võimalik teada anda:

  • teavitades sellest pettuseriski juhtimise osakonda suuliselt, telefonitsi (466 6000) või e-postiga ([email protected]);
  • teavitades sellest telefonitsi (640 7199) või e-postiga ([email protected]) teenindavat advokaadibürood.

Pühendunud meeskond

Inimesed on meie suurim väärtus, kelle abil saame arendada taastuvenergeetikat ja liikuda üheskoos rohelisema tuleviku suunas.

Kanname inimeste juhtimisel hoolt, et iga meeskonnaliige mõistab oma töö olulisust ja näeb selle seost ettevõtte strateegiaga.

Enefit Greeni rahvusvahelises meeskonnas töötavad talendid, kelle pühendumus edestab nii energeetikavaldkonna kui tööstussektori keskmist. Samuti paistavad meie töötajad silma kindla usuga ettevõtte tulevikku.

Meie meeskonnaliikmete pikaajaline taastuvenergia valdkonna kogemus, professionaalsus, kliendikeskne mõtteviis ning uuendusmeelsus on kasvustrateegia elluviimise aluseks.

Mõtleme äriliselt, oleme tulemustele orienteeritud ja keskendume pikaajalisele kasule. Väärtustame ekspertteadmisi ja isiklikku arengut. Hoiame head kommunikatsiooni, panustame karjäärialastesse arenguvõimalustesse, julgeme võtta vastutust. Tegeleme aktiivselt järelkasvu kindlustamisega.

Kaasame kõiki töötajaid ettevõtte arendamisse – teeme nii pulsiuuringuid kui ka viime läbi aastapõhiseid pikemaid pühendumuse ja koostööuuringuid.


Loen lähemalt inimeste kohta


Enefit Greeni juhtimise eest vastutab neljaliikmeline juhatus.

Juhatuse esimees on ühtlasi ka ettevõtte tegevjuht.

Juhatusse kuuluvad lisaks tootmise, finantsvaldkonna ja arenduste eest vastutavad juhatuse liikmed.

Innar Kaasik

Juhatuse liige tootmisvaldkonnas

CV »

Veiko Räim

Juhatuse liige, finantsjuht

CV »

Andres Maasing

Juhatuse liige, arendusjuht


Enefit Greeni nõukogu on juhtimisorgan, mis mis planeerib ettevõtte tegevust ja korraldab juhtimist ning teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle.

Nõukogu koosneb viiest liikmest.

Andrus Durejko

Nõukogu liige

CV »

Anne Sulling

Nõukogu sõltumatu liige

CV »

Marlen Tamm

Nõukogu liige

CV »

Kristjan Kuhi

Nõukogu liige

CV »

Erkki Raasuke

Nõukogu sõltumatu liige

CV »


Auditikomitee on Enefit Greeni nõukogu poolt moodustatud nõukogule alluv nõuandev organ.

Komitee ülesandeks on Enefit Green nõukogu nõustamine raamatupidamise, audiitorkontrolli, riskijuhtimise, sisekontrolli ja -auditeerimise, järelevalve teostamise ja eelarve koostamise valdkonnas ning tegevuse seaduslikkuse osas.

Komitee koosneb kolmest liikmest, kes valitakse nõukogu poolt tähtajaliselt kolmeks aastaks.

Erkki Raasuke

Auditikomitee esimees

CV »

Anne Sulling

Auditikomitee liige

CV »

Marlen Tamm

Auditikomitee liige

CV »

ETTEVÕTTE STRUKTUUR

Enefit Green

Enefit Wind OÜ

Enefit Wind UAB
Leedu

Enefit Green UAB
Leedu

Šilalės vėjas UAB

UAB Šilutės vėjo parkas 2

UAB Šilutės vėjo parkas 3

UAB Vėjo Parkai

Baltic Energy Group UAB

UAB Energijos Žara

UAB Vėjoteka

UAB Kelmės Vėjo Energija

Enefit Green SIA
Läti

Tolpanvaara Wind Farm OY
Soome

Hiiumaa Offshore Tuulepark OÜ

Tootsi Tuulepark OÜ

Enefit Wind Purtse AS

Enefit Green Sp. z o.o
Poola

Cirrus Sp. z o.o
Poola

Velum Sp. z o.o
Poola

Incus Sp. z o.o
Poola

Humilis Sp. z o.o
Poola

Energy Solar Sp. z o.o
Poola

PV Sielec Sp. z o.o
Poola

PV Plant Debnik Sp. z o.o
Poola

PV Plant Zambrow Sp. z o.o
Poola

100% Enefit Green AS omanduses

100% Enefit Green AS tütarettevõtja omanduses

Enefit Green omab vähemusosalust järgmistes ettevõtetes: Team Paldiski OÜ, Empower 4 Wind OÜ

Seotud teemad