Inimesed

Inimesed on meie suurim väärtus


Meie rahvusvahelises meeskonnas töötavad pühendunud talendid, kelle pikaajaline taastuvenergia valdkonna kogemus, professionaalsus, kliendikeskne mõtteviis ning uuendusmeelsus on kasvustrateegia elluviimise aluseks.


Mõtleme äriliselt, oleme tulemustele orienteeritud ja keskendume pikaajalisele kasule. Väärtustame ekspertteadmisi ja isiklikku arengut. Hoiame head kommunikatsiooni, panustame karjäärialastesse arenguvõimalustesse, julgeme võtta vastutust.


Juhime teadlikult ja igakülgselt töötajate kogemust

Lisaks innustame tööandja väärtuspakkumise toel kasvama, et muuta homset energiamaailma


Leiutame
Seame kahtluse alla paigalseisu olukorra ja otsime uusi tehnoloogiaid, lahendusi. Innovatsiooni aluseks on testimine, eksimine ja sellest õppimine

Kasvame
Väärtustame ja innustame töötajaid ennast arendama ning olema uudishimulik

Käivitame
Meil kõigil on võimalus vastutada ja olla eestvedaja mõjurohketel teemadel

Hoolime
Töötajate õnnestumiseks hoiame fookuses toetavat ja töötaja heaolu silmas pidavat töölaadi

Kasvatame hoole ja tänutundega ettevõtte kultuuri

Tegeleme organisatsiooni kultuuri pideva uuendamisega. Meie eesmärk on luua innovaatilist mõtteviisi toetav keskkond. Väärtustame partnerlusele rajatud koostöösuhteid.

Julgustame avatud suhtlemist ja kogemuste jagamist. Inspireerime töötajaid oma arvamust avaldama ja osalema organisatsiooni arendamisel.

Usume, et kõrge juhtimisalane kvaliteet on toimiva kultuuri alus

Meie jaoks on oluline kõrge juhtimiskvaliteet ja selle pidev arendamine. Toetame juhte erinevate arenguprogrammide ja koolitustega.

Meeskondade eestvedamisel lähtume juhtimispõhimõtetest ja -printsiipidest. Julgustame juhte regulaarselt läbi viima 1:1 kohtumisi, et meie inimesed oleksid hoitud, võimustatud ja kaasahaaratud ühistest eesmärkidest.

Kasvame läbi enesearengu täna, et muuta homset energiamaailma

Meie jaoks on oluline iga töötaja ja tema isiklik areng. Toetame õppimiskultuuri ja pakume kõigile vajadustele vastavaid võimalusi enda kompetentside pidevaks arendamiseks.

Rahvusvahelise ettevõttena pakume oma töötajatele võrdseid võimalusi arendustegevustest osas saada. Koolitused ja töötoad toimuvad nii eesti, vene kui ka inglise keeles.

Meie pühendunud inimeste tööl on mõju tervele Läänemere regioonile

Kaasame kõiki töötajaid ettevõtte arendamisse – teeme nii pulsiuuringuid kui ka viime läbi aastapõhiseid pikemaid pühendumuse ja koostööuuringuid.

Lojaalsed ja kaasatud töötajad on ettevõtte suurim väärtus – läbi inimeste on äri pidevas arengus ja jätkusuutlik.


Võrdsed võimalused meie värbamise teekonnal

Väärtuste põhine värbamine on meie ettevõtte oluline osa. Kohtleme kõiki kandidaate võrdselt, sõltumata nende rahvusest, kodakondsusest, vanusest, soost, usust ja tervislikust seisundist. Lähtume kandidaatide ja töötajate andmete töötlemisel isikuandmete kaitse üldmäärusest (GDPR).

Meie värbamispoliitika alusel kandidaadi krediidivõimet ei kontrollita. Üleüldine taustakontroll siiski teostatakse – eesmärgiks on tagada uute töötajate hea maine ja taust. Hoolime ja hoiame oma inimesi kui ettevõtte saadikuid – tasutakontroll on vajalik nende ülesannete, kohustuste, eriülesannete, ootuste ja võimaluste vaates.

Omame asjakohaseid ja seaduspäraseid töölepingud kõikide töötajatega.


Kohtleme kõiki viisakuse, lugupidamise ja hoolika tähelepanuga

Ühtset käitumisstandardid kujundab organisatsioonis eetikakoodeks, mis on töötajatele toeks tekkivate eetiliste dilemmade lahendamisel ja õigete käitumisviiside valikul.

Eetikakoodeksi rikkumiste osas kehtib nulltolerants. See tähendab, et kõikidele rikkumistele reageeritakse viisil, mis on vastavuses juhtumi iseloomu ja asjaoludega ning vahenditega. Meie töötajate pühendumine on klientide rahulolu ja kontserni edu pant.


Seotud teemad